Categories

Archive

Disclaimer

De meningen ge-uit door medewerkers en studenten van de TU Delft en de commentaren die zijn gegeven reflecteren niet perse de mening(en) van de TU Delft. De TU Delft is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen op de TU Delft weblogs zichtbaar is. Wel vindt de TU Delft het belangrijk - en ook waarde toevoegend - dat medewerkers en studenten op deze, door de TU Delft gefaciliteerde, omgeving hun mening kunnen geven.

Posted in April 2011

Crippling border checks unnecessary

International free trade, within and beyond the EU, is the core of our world economy and measures to promote free trade are often highly vaunted. However, in real life it is a very different matter: in recent times border checks have become far more severe, on the one hand because of anti-terrorism measures and on the other hand because of growing concerns about food safety. As a trading nation this costs the Netherlands in particular an enormous amount of money. Effective use of ICT could really help to keep these costs down without compromising safety and security.

Border checks involve not only physical inspections but also a huge amount of paperwork. On average an export company has to send 30 documents to a wide range of government institutions for every container they export. Each year more than 10 million containers pass through the Port of Rotterdam, so that is a lot of paperwork. And worldwide this costs hundreds of millions of dollars every year.
These checks pose a dilemma for the Dutch government. Safety and security are of great importance, but if other European countries decide to set less stringent standards in their border checks, we could find a large amount of trade that currently passes through the Netherlands being diverted to other countries.

If we want to keep up our levels of safety and security as well as maintaining our strategic position as a trading nation, ICT innovation could be a useful tool. In this case the solution is an electronic container seal (e-seal) which can be fitted to a sea container. The e-seal is a sort of combination of GPS and mobile phone and transmits information about the precise location of the container. The equipment also uses an internet connection to allow Customs officers direct access to relevant information in the business information system of the owner of the goods in the container as well as the transport company. In practice this information is already stored in the ERP systems of these companies, who have to keep it properly up to date for their own administration. At present they have to fill in all this information on government forms manually. This is not really necessary and involves a high risk of human error.

Border checks can be made far simpler if companies give Customs direct access to this information. Customs officers can use a laptop or smart phone to quickly see what is in the container and where the container has travelled from. Instead of time-consuming inspections, supervision can be shifted to secure and meticulous business information systems. This is a task which is already covered by the government with regard to levying of taxes and audit statements.

The gain: 30 fewer documents per sea container, but more importantly, far quicker world trade and many millions worth of cost savings.
The system does require a certain measure of mutual trust between the government and the business sector. It can be compared to the ‘green lane’ procedure at airports where the passenger indicates himself whether or not he has anything to declare. This principle can also be applied to goods transport. Of course Customs can still carry out spot checks to compare the contents of the container against what is stated in the company records. It will be far less attractive for businesses to commit fraud, because this will entail tampering with their primary business information, and if the information does not tally, they will have a problem with the tax authorities, for example, as well as Customs.

The technology required is already available and the benefits are clear.  The real challenge lies in international political collaboration, as we are talking about complex political negotiations between a range of trading partners, the European Commission, the World Customs Organization, the United Nations and the World Trade Organization. Just as with every major ICT innovation, only 20% depends on the technology, and the rest on the willingness of the politicians.

Prof. Yao-Hua Tan is professor of Information and Communication Technology at TU Delft.

Verlammende grenscontroles zijn niet nodig

 

Prof. Yao-Hua Tan is hoogleraar Informatie- en Communicatietechnologie aan de TU Delft.  Dit opinieartikel is ontleend uit zijn intreerede van vrijdag 29 april "Technieken voor Verantwoord Vertrouwen"

Internationale vrijhandel, binnen en buiten de EU, is de kern van onze wereldeconomie en er wordt vaak hoog opgegeven van de maatregelen om die vrijhandel verder te bevorderen. De praktijk is echter heel anders: grenscontroles zijn de laatste tijd enorm verzwaard, enerzijds door anti-terrorisme-maatregelen en anderzijds door het groeiende bewustzijn over voedselveiligheid. Vooral handelsland Nederland kost dat erg veel geld. Het goed inzetten van ICT kan die kosten enorm drukken, zonder de veiligheid onder druk te zetten.

Papierwerk
Bij grenscontroles gaat het om fysieke inspecties, maar vooral ook om papierwerk. Gemiddeld moet een exporterend bedrijf 30 documenten sturen naar allerlei overheidsinstanties voor de export van 1 container. Per jaar gaan er meer dan 10 miljoen containers door de Rotterdamse Haven, dus dat telt op. Dat kost wereldwijd honderden miljarden dollars per jaar.
Voor de Nederlandse overheid vormen die controles een dilemma. Veiligheid is van groot belang, maar als andere Europese landen minder hoge eisen stellen aan hun grenscontroles, dan zou een fors deel van de Nederlandse handelsstroom wel eens kunnen verschuiven naar andere landen.

Electronisch Container Zegel
Als we de veiligheid willen waarborgen, maar onze strategische positie als handelsnatie willen waarborgen, dan kan ICT innovatie daarbij helpen. In dit geval is de oplossing een elektronisch container zegel (ECZ), waarmee een zeecontainer kan worden uitgerust. De ECZ is een soort combinatie van een GPS en een mobiele telefoon, en verzendt informatie over precieze locatie zodat bekend is waar de container is. Daarnaast kan de het apparaat de Douane via een internetverbinding direct toegang geven tot relevante informatie in de bedrijfsinformatiesystemen van de eigenaar van de goederen in de container, en van de vervoerder. Alle informatie over de inhoud zit in de praktijk al in ERP-systemen van deze bedrijven, die dat voor hun eigen beheer goed moeten bijhouden. Nu moeten ze die informatie handmatig overbrengen op formulieren naar de overheid. Dat is eigenlijk onnodig en geeft een grote kans op fouten.

Tijdrovende inspecties
Grenscontroles worden enorm eenvoudig als bedrijven de douane directe toegang geven tot deze informatie. De douane kan snel, bijvoorbeeld op een laptop of smart phone, zien wat er in containers zit en waar de container op  reis is geweest. Het toezicht kan dan worden verlegd van tijdrovende inspecties van containers naar toezicht op betrouwbare en zorgvuldige bedrijfsinformatiesystemen. Dat is een taak die van nature door de overheid al wordt gedekt, met het oog op belastingheffing en accountancyverklaringen.
De winst: 30 formulieren per zeecontainer minder, maar vooral veel snellere wereldhandel, vele miljarden kostenbesparingen.

Onderling vertrouwen
Voor het systeem is wel enig onderling vertrouwen nodig tussen de overheid en het bedrijfsleven. Het is te vergelijken met de green lane behandeling op luchthavens. Daar geeft de passagier zelf aan of hij iets aan te geven heeft of niet. Voor goederen kan dat ook. De douane blijft natuurlijk steekproefsgewijs controleren, door de inhoud van containers te vergelijken met bedrijfsinformatie. Frauderen voor een bedrijf wordt dan erg onaantrekkelijk, omdat het geknoei vereist met primaire bedrijfsinformatie. Bovendien, als het niet klopt heeft een bedrijf niet alleen een probleem met de douane, maar ook met bijvoorbeeld de belastingdienst.

Politieke wil
De technologie hiervoor ligt op de plank en de voordelen zijn duidelijk.  De echte uitdaging is internationale politieke samenwerking. We praten hier over complexe politieke onderhandelingen tussen diverse handelspartners, de Europese Commissie, de Wereld Douane Organisaties, de Verenigde Naties en de Wereld Handels Organisatie.  Zoals bij elke grote ICT-innovatie is maar 20% techniek, de rest is politieke wil.

© 2011 TU Delft